خوردگی فلزات بویژه در اسکلت دکل هاي انتقال نیرو که تحت شرایط مختلف اقلیمی از جمله رطوبت و اکسیداسیون هوا قرار دارند ، امري بدیهی است که باید براي مقابله با این پدیده عملیات گالوانیزاسیون روي قطعات تشکیل دهنده دکل انجام گردد تا آنها را از آسیب تدریجی ، مصون نماید . شرکت پارس دکل گستر با دارا بودن وانهاي شستشو با اسید و روي مذاب و انجام گالوانیزاسیون به روش غوطه وري کوشش می نماید تا با پوشش کامل با ضخامت لازم ، حداکثر طول عمر مجاز سفارشات را تأمین نماید. ابزارهاي دقیق اندازه گیري ، تطابق محصول با ویژگی هاي تکنولوژیکی مورد انتظار و مندرج در نقشه ها توسط کارشناسان کنترل کیفیت مستقر در کارگاه گالوانیزه این شرکت عملیاتی از هر حیث کیفی را با رعایت نکات و استانداردهاي زیست محیطی تضمین می نماید. استانداردهاي گالوانیزاسیون محصولات آهنی و فولادي شامل ضخامت / وزن پوشش ، چسبندگی و ظاهر قطعات در آمده است.

AS/NZS و ۴۶۸۰ CAN/CSA G164 ، ISO 1461 ، ASTM A :استانداردها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید