کنترل کیفیت در این شرکت داراي ماهیتی فراگیر بوده کلیه مراحل فرایند تواید را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار می دهد. بازرسی کیفی از مرحله خرید مواد خام و ملزومات لازم از طریق تست هاي فیزیکی و شیمیایی و انطباق
آنها با مشخصات فنی قید شده در پارت لیست ها و درخواست هاي خرید آغاز می شود و به موازات عملیات اولیه قطعه سازي ، گالوانیزاسیون ، کدگذاري ، بسته بندي ،نحوه صحیح انبارش ،از حیث کنترل هاي ابعادي و مطابق با
روشهاي نوشته شده توسط قسمت متد و تکنولوژي ، در ایستگاههاي مختلف خطوط تولید تحت نظارت بازرسان مربوطه در هر مرحله قرار می گیرد و تنها شرط ورود کار به مرحله بعدي ، تأئید کیفی عملیات قبلی می باشد .
بازرسان کنترل کیفیت ضمن برخورداري از آموزش ها و مهارت هاي لازم ، آزمایشگاهها و تجهیزات مربوط به ابزارهاي دقیق اندازه گیري را در اختیار دارند که بصورت دوره اي توسط شرکتهاي مجاز و معنبر کالیبره می شوند . مسلما دقت نظر و تمرکز بر نحوه صحیح عملکرد تولیدي ، تضمین کننده محصولاتی مرغوب و مطلوب است که از دیدگاه مدیریت شرکت پارس دکل گستر ، بهترین شیوه پاسخگویی به اعتماد کارفرمایان و استمرار در فعالیت هاي تولیدي و صنعتی خواهد بود.

ایستگاههاي اصلی کنترل شامل فرآیند هاي زیر می باشد :
کنترل کالاي وارده
کنترل درحال ساخت
کنترل محصول نهایی
WPS تهیه جوشکاري
تست ابعادي و فیزیکی
UT- MT- PT ) ) انواع تست جوش (
HT تست سختی سنجی · و ضخامت سنجی

برنامه کنترل کیفیت محصولات ، مراحل و استانداردهاي مربوطه و کاربردي :
از بدو ورود مواد خام به کارگاه از نظر ابعاد و جنس مورد کنترل قرار گرفته که بعد از تأئید آن مراحل برشکاري TA-7- ،مارك ، سوراخکاري ،گوشه زنی وخمکاري هر کدام در مرحله تولید بصورت نهائی طبق استاندارد ۹۶ آلمان کنترل وآماده ارسال به گالوانیزه می گردند ضمنا زمان کالیبراسون لوازم کنترل کیفیت بشرح ذیل می باشد:
۱- کولیس هر ۶ ماه یکبار

۲- گونیا هر ۶ ماه یکبار
۳- متر هر یکسال یکبار

۴- زاویه سنج هر ۶ ماه یکبار

۵- ضخامت سنج هر یکسال یکبار

۶- باسکول هر یکسال یکبار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید