دکل هاي انتقال نیرو و سازه هاي پست برق از جمله محصولاتی می باشد که در مسیر خطوط ، در قلل کوه ها ، دره ها پرتگاهها و مناطق صعب العبور استقرار می یابند و در شرایط فوق و یا مناطق جغرافیاي گوناگون دور دست اعم از سردسیر ، گرمسیر و یا کویري ، کوچکترین نارسایی ،عدم دقت در ساخت و یا انطباق عناصر و یا کسري قطعات ، کار مونتاژ را در محل دچار وقفه می نماید . براي جلوگیري از بروز چنین مواردي ، واحد نمونه سازي مبادرت به ساخت و مونتاژ یک نمونه از محصول با مقیاس واقعی در محل کارخانه می نماید و با کنترل دقیق اجزاء در صورت وجود اشکالات احتمالی آنها را رفع و پس از اطمینان کامل از نصب آسان و دقیق ، موارد اصلاحی روي نقشه ها و مدارك فنی اعمال و پس از تست هاي نهایی ، دستور تولید انبوه صادر می گردد. قابل ذکر است روي هر یک از این قطعات شماره سفارش حک و پس از بسته بندي و الصاق کد پروژه ، در محل هاي ویژه اي که براي هر پروژه در نظر گرفته شده است تا زمان بارگیري و حمل نگهداري می شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید