امور طراحی و مهندسی این شرکت به دست مهندسینی داراي درجات عالی تحصیلی و تجارب مفید و موثر اداره می شود که با آخرین فن آوري هاي صنعت بنحوي شاخص آشنا بوده و ضمن توانمندي در انجام محاسبات پیچیده فنی ، داراي نگرش هاي خلاقانه اي نیز می باشند که حاصل آن محصولاتی برخوردار از کاهش وزن و به تبع آن تقلیل قیمت تمام شده ، انطباق دقیق اجزاء دکل و امکان نصب سریع و همچنین صرفه جویی در کار و زمان می باشد. متخصصان واحد طراحی و مهندسی با تلفیق نیازهاي مشتري و رعایت کامل الزامات مندرج در استانداردها و آئین AUTO AUTOCAD – نامه هاي مربوطه و با بهره گیري از نرم افزارهاي پیشرفته بین المللی از جمله
CATIA – MECANICAL – BOCAD مبادرت به طراحی محصولاتی می نمایند که در عین تأمین خواسته هاي سفارش دهندگان ، داراي بهترین کارآیی است و با اساس و اصول تکنولوژي روز ، همخوانی کامل را دارد .ارتباط با دانشگاههاي صنعتی ، مطالعه و بکارگیري آخرین ویرایش استانداردها و دستورالعمل ها و استفاده از راهکارهاي نوین از عوامل موفقیت واحد طراحی و مهندسی این شرکت می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید