این واحد به عنوان مهمترین واحد پشتیبان تولید و شامل دو بخش برنامه ریزي و کنترل تولید بااستفاده ازنرم افزارهاي Excel – Microsoft project باهدف تحویل به موقع و انجام صحیح برنامه ها وارائه گزارش هاي لازم ؛ مسئولیت استمرار انجام درست برنامه هاي تولید را به عهده دارد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید