محصولات

محصولات شرکت پارس دکل گستر

ﺷﺮﮐﺖ پارس دکل گستر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ تولیدات خود را در زمینه های مختلف گسترش داده و توانسته است با استفاده از کادری متخصص و ابزارآلات پیشرفته به بهترین کیفیت و ارائه آن به درخواست کنندگان دست یابد.  این واحد صنعتی بر کلیه مراحل طراحی تا تحویل قطعات به مشتریان نظارت داشته است و از این جهت از سطح بالای رضایتمندی از سمت مشتریان برخوردار است.برخی از محصولات این شرکت به اختصار در این صفحه توضیح داده شده است:

  • دکل های ۴۰۰/۲۳۰/۱۳۲/۶۳/۳۳/۲۰ کیلوولت
  • گنتری و استراکچرهای پست
  • دکل های تلسکوپی فلزی
  • پایه های روشنایی
  • ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ
  • ساخت سازه های فلزی قطار شهری و مترو
  • برج های مخابراتی

روند کاری:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﻮﯾﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ را اﺟـﺮا و روزاﻧﻪ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ﻗﻄﻌـﻪ اي اﯾـﺮاد ﮐﯿﻔـﯽ (QC)ﺑﺎزرس . ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ و ﻧﻮع اﯾﺮاد را ﮐﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ QCداﺷﺖ اﻓﺮاد دﻫﻨـﺪ. QC ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺠﺪدا ً ﻗﻄﻌﺎت را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳـﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﻓـﺮاد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﯾﺮاد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔـﺮ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﻮﻧﺘـﺎژ اﯾـﺮادي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.

[mk_laptop_slideshow images=”7549,7556,7562,7561,7575,7567,7558,7557,7564,7565,7552,7554,7570,7569,7568″]
[mk_lcd_slideshow images=”7558,7557,7567,7568,7572,7554,7556,7575,7564,7561″]

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺄﺋﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـ ﻪ QCﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﺎزه ﺑﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﺎوﻟﻨﯿﺰه ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. در ﮔـﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻧﯿـﺰ ﻣﻮارد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد. ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭼﮑﯿﺪه اي از روﻧﺪ ﮐﺎري در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس دﮐﻞ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﻪ اﺳﺘﺤﻀـﺎر رﺳـﯿﺪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رده ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﮕﯽ داراي ﻣـﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و در رده ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻫﻤﮕﯽ داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ وآﻣﻮزش دﯾﺪه و اﻓﺮاد ﺟﻮﺷﮑﺎر و ﭘﺴﺸﮕﯿﺮي و ﺗﻌﻤﯿﺮات داراي ﻣـﺪارك ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻓﻨـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید